Belajar perbankan online http://bankernote.com Informasi perbankan terlengkap Sun, 12 Jun 2016 13:17:54 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 Al-Murabahah: Implikasi terhadap Kestabilan Keuangan dan Model Keuangan Islam http://bankernote.com/al-murabahah-implikasi-terhadap-kestabilan-keuangan-dan-model-keuangan-islam/ http://bankernote.com/al-murabahah-implikasi-terhadap-kestabilan-keuangan-dan-model-keuangan-islam/#respond Sun, 12 Jun 2016 13:17:54 +0000 http://bankernote.com/?p=1103 Antara kontrak urus niaga yang penting dalam Islam adalah kontrak cuqüd al-mucawadat atau kontrak pertukaran, yaitu sejajar dengan hakikat bahawa Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi perbankan Islam, kontrak-kontrakpertukaran yang lazim digunakan untuk tujuan pembiayaan ialah kontrak pertukaran secara tangguh (deferred contracts of exchange). Dalam perbankan Islam kontrak ini dizahirkan dalam bentuk pelbagai […]

The post Al-Murabahah: Implikasi terhadap Kestabilan Keuangan dan Model Keuangan Islam appeared first on Belajar perbankan online.

]]>

Antara kontrak urus niaga yang penting dalam Islam adalah kontrak cuqüd al-mucawadat atau kontrak pertukaran, yaitu sejajar dengan hakikat bahawa Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi perbankan Islam, kontrak-kontrakpertukaran yang lazim digunakan untuk tujuan pembiayaan ialah kontrak pertukaran secara tangguh (deferred contracts of exchange). Dalam perbankan Islam kontrak ini dizahirkan dalam bentuk pelbagai kontrak al-murabahah atau harga tokok (mark-up price). Análisis berdasarkan teori uang endogen, iaitu teori yang berasaskan pandangan bahawa bekalan uang tidak ditetapkan oleh bank pusat sebaliknya ditentukan oleh sistem perbankan dan orang ramai, mendapati bahawa kontrak almurabahah mencipta uang dan lebih penting lagi, uang dalam kuantiti yang amat berkait rapat dengan keperluan pembiayaan aktiviti benar ekonomi. Justeru, al-murabahah menghasilkan penawaran uang yang lebih menjamin kestabilan Keuangan (monetary stability) berbanding uang yang tercipta hasil kontrak hutang berasaskan kadar bunga. Hakikatnya dana kontrak al-murabahah merupakan komponen terbesar pembiayaan perbankan Islam. Penemuan-penemuan ini sekaligus menolak pandangan kebanyakan ahli ekonomi Islam bahawa sistem Keuangan Islam harus dimodelkan semata-mata berasaskan prinsip perkongsian untung dan rugi. Sebaliknya model yang mengambil kira prinsip dan kaedah al-murabahah adalah lebih sesuai dalam memberi gambaran tentang sistem Keuangan Islam.

PENGENALAN

Sejak muía diperkenalkan sekitar empat dekad yang lalu, tiga dekad bagi Malaysia, perbankan Islam telah berkembang dengan pesât bukan sahaja dari segi saiz tetapi juga dari segi liputan operasi di seluruh dunia. Di negara-negara Sudan, Iran dan Pakistan, seluruh sistem perbankan negara tersebut adalah berasaskan prinsip perbankan Islam, manakala di negara-negara lain yang majoriti penduduknya beragama Islam seperti Bangladesh, Egypt, Indonesia dan Malaysia, perbankan Islam wujud seiring dengan perbankan konvensional. Perbankan Islam wujud sebagai niche player di negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat (Cihak & Hesse 2008) dan dalam bentuk bank koperasi di Australia (Halabi et al. 2004). Emst & Young's World Islamic Banking Competitiveness Report 2013 menganggarkan bahawa äset perbankan Islam dengan bank perdagangan di seluruh dunia dijangka mencapai USDl.8 trilion pada tahun 2013 (The World Islamic Banking Conference (atas talian) http://worldislamicbanking.megaevents.net/ report_pr.php).

Perbankan Islam kini menawarkan produk dan perkhidmatan Keuangan yang patuh syariah atau tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam. Sebahagian produk yang merupakan komponen terbesar adalah berasaskan kontrak pertukaran (cuqud al-mucawadat) seperti al-bay' bithaman ajil (BBA) atau jualan dengan bayaran tertangguh, al-ijarah thumma al-bay (HAB) atau sewa beli, al-murabahah dan al-qard alhasan. Produk-produk BBA, ITAB dan al-murabahah adalah produk pembiayaan hutang berasaskan harga-tokok (al-murabahah) dan mengguna pakai mekanisma tambahan kos dalam menentukan kadar pulangannya. Dalam kertas ini, produk-produk pembiayaan hutang tersebut secara kolektif akan dimjuk sebagai produk al-murabahah. Perbankan Islam juga menawarkan produk pembiayaan berasaskan kontrak perkongsian untung dan rugi ('uqud al-ishtirak atau profit and lost sharing (PLS)). Produk pembiayaan berasaskan kontrak PLS ini ialah al-mudarabah (perkongsian untung) dan sharikah atau al-musharakah (perkongsian). Kesemua produk pembiayaan ini adalah bebas riba dan memberi penekanan terhadap keperluan ums niaga perbankan yang disokong oleh aktiviti perdagangan dan pemiagaan tulen (Bank Negara Malaysia (atas talian) http://www.bnm.gov.my/ microsites/financial/0204_ib_takaful.htm (20 July 2010)).

Ciri utama yang membezakan perbankan Islam dengan perbankan konvensional ialah pengharaman riba. Perbankan Islam bukan sahaja tidak boleh mengenakan riba tetapi juga tidak boleh menerima riba. Kadar bunga adalah riba. Pengharaman riba ini, mengikut sesetengah pendapat, telah menghadkan produk pembiayaan yang boleh ditawarkan oleh perbankan Islam (Honohan 2001). Sesetengah ahli ekonomi Islam pula menghadkan, atau hanya memberi keutamaan kepada produk pembiayaan yang berasaskan PLS, iaitu al-mudarabah dan al-musharakah (Siddiqi 1985; Khan 1986; Choudhury 2000: Hassan & Choudhury 2002). Malah sebahagian penulis lain (Chapra 1986; Zakaria 1987; Siddiqui 1998; Metwally 1994, 1997) berpendapat bahawa produk pembiayaan selain yang berasaskan PLS, khususnya produk pembiayaan yang berasaskan kontrak pertukaran tertangguh, atau produk al-murabahah dianggap kurang bercirikan Islam dan patut diminimumkan penggunaannya. Sementara itu, terdapat juga ahli ekonomi yang berpandangan bahawa kadar pulangan kepada pembiayaan Islam sepatutnya tidak pasti tetapi boleh berubah-ubah mengikut untung sebenar daripada penggunaan dana pembiayaan tersebut (Khan 1986). Maka, jika berpandukan prinsip ini, pembiayaan berasaskan kadar bunga perbankan konvensional tidak dibolehkan, dan begitu juga pembiayaan al-murabahah, perbankan Islam yang berasaskan harga-tokok.

Bagaimanapun, amalan perbankan Islam di banyak negara adalah berbeza dengan apa yang digambarkan dalam model sistem Keuangan yang dikemukakan oleh ahli ekonomi tersebut. Walaupun, perbankan Islam rata-rata mengamalkan kaedah PLS khususnya al-mudarabah dalam menentukan pulangan bagi deposit bank, tetapi bagi operasi pembiayaan (komponen äset dalam kunci kira-kira perbankan) perbankan Islam lebih bergantung kepada pembiayaan berasaskan kaedah al-murabahah (Metwally 1997). Secara kuantitatif, kaedah pembiayaan bukan PLS adalah lebih penting dalam kunci kira-kira perbankan Islam (Honohan 2001). Berdasarkan data Malaysia, pembiayaan yang menggunakan kaedah PLS adalah kurang daripada 0.5% (Chong & Liu 2009). Bahkan, di negara-negara seperti Bangladesh, Iran, Pakistan dan Sudan, peratusan dana pembiayaan PLS juga amat kecil sekali (Mills & Presley 1999). Ini bermakna, pada amalannya, perbankan Islam jauh menyimpang daripada paradigma PLS (Chong & Liu 2009).

Tidak dinafikan bahawa prinsip dan kaedah pembiayaan PLS adalah penting dan unik kepada perbankan Islam. Namunpersoalannya adakah PLS itu adalah satu-satunya prinsip dan kaedah pembiayaan yang boleh diamalkan oleh perbankan Islam? Adakah prinsip dan kaedah al-murabahah bercanggah dengan hukum syariah? Adakah kaedah pembiayaan almurabahah tidak mempunyai sebarang kebaikan sehingga perlu diabaikan atau diminimumkan penggunaannya? Artikel ini mengemukakan hujah bahawa pembiayaan al-murabahah adalah mubah atau jaiz dan oleh itu boleh diguna pakai oleh perbankan Islam. Maka, penekanan kepada pembiayaan PLS semata-mata adalah kurang tepat dan tidak berlaku adil terhadap perbankan dan sistem Keuangan Islam yang juga membenarkan pembiayaan berasaskan almurabahah. Model Keuangan dan ekonomi Islam yang berasaskan PLS juga kurang tepat dan tidak mewakili realiti sebenar yang wujud dalam sistem Keuangan Islam. Kertas ini juga mengemukakan hujah bahawa pembiayaan al-murabahah juga sebenamyamempunyai kelebihan dari segi mekanisme pembiayaan ini lebih menjamin kestabilan Keuangan berbanding pembiayaan berasaskan kadar bunga. Sehubungan itu, usaha untuk membentuk model sistem Keuangan dan ekonomi Islam sepatutnya juga mengambil kira prinsip al-murabahah.

PRINSIP PLS DAN MODEL Keuangan ISLAM

Islam mengharamkan riba, baik yang nyata atau tersembunyi, dan kadar bunga adalah riba. Bertolak daripada hakikat ini, ahli ekonomi Islam menolak model perbankan konvensional dan sebarang prinsip atau amalan perbankan yang mendekati atau kelihatan menyamai amalan perbankan berasaskan kadar bunga. Model perbankan Islam yang menjadi pilihan ialah model perbankan berasaskan perkongsian untung dan rugi. Operasi perbankan, baik dalam mengambil deposit mahu pun dalam menyediakan dana pembiayaan boleh berasaskan prinsip dan kaedah al-mudarabah dan al-musharakah, iaitu dua bentuk kontrak urus niaga yang bebas riba dan diakui sah oleh syariah. Malah terdapat pandangan yang lebih tegas daripada itu, bahawa perbankan Islam semestinya mengguna pakai hanya dua kaedah urus niaga tersebut dalam melaksanakan operasi. Siddiqi, misalnya menulis (terjemahan) "Memandangkan Islam mengharamkan riba, penulispenulis moden tentang ekonomi Islam sependapat bahawa penyusunan semula perbankan semestinya dilaksanakan berasaskan syirkah dan mudar ab ah" (Siddiqi 1985: 9).

Operasi perbankan Islam mestilah berasaskan prinsip keija sama dan perkongsian usaha dan manfaat. Choudhury (2000) dan Hassan & Choudhury (2002) berhujah bahawa kaedah pembiayaan perbankan Islam mestilah berbentuk usaha sama koperatif (<cooperative joint venture). Dalam aspek penentuan kadar pulangan, perbankan Islam sepatutnya meminimumkan urus niaga yang mempunyai pulangan yang tidak pasti. Malah terdapat pandangan bahawa urus niaga yang memberikan pulangan tetap dan pasti adalah ditegah sama sekali. Khan, misalnya menulis (terjemahan) "Pada dasamya, apa yang ditegah dalam Islam ialah pulangan terhadap urus niaga Keuangan yang tetap atau ditentu awal, dan bukannya kadar pulangan yang tak pasti... pulangan terhadap penggunaan uang sepatutnya turan naik mengikut keuntungan sebenar daripada penggunaan uang tersebut" (Khan 1986: 6).

Dalam kalangan ahli ekonomi Islam, terdapat juga pandangan bahawa perbankan Islam memang dibolehkan melaksanakan urus niaga perbankan menggunakan prinsip dan kaedah selain PLS. Bagaimanapun, urus niaga ini tidaklah digalakkan. Kaedah pembiayaan lain, khususnyayang berasaskan al-murabahah malah, patut diminimumkan penggunaannya. Ini kerana kaedah pembiayaan dianggap boleh mengurangkan darjah kelslaman perbankan Islam (Zakaria 1987), mengurangkan keupayaan sistem ekonomi Islam mencapai keadilan sosial, kecekapan dan kestabilan (Siddiqi 1986; Chapra 1986) dan boleh secara terselindung membuka pintu riba (Chapra 1986; Metwally 1994). Metwally misalnya menulis (terjemahan) "Ramai yang mengkritik kaedah pembiayaan ini (pembiayaan berasaskan al-murabahah) atas alasan tidak patuh sepenuhnya kepada ajaran Islam dan memperkenalkan kadar bunga melalui pintu belakang" (Metwally 1997: 93).

Pandangan dan model perbankan Islam berasaskan PLS ini, serta pandangan yang agak négatif terhadap pembiayaan selain PLS, khususnya yang berasaskan al-murabahah, telah mempengarahi pemikiran dan pilihan pendekatan dalam mengkaji, memodel dan menganalisis sistem Keuangan dan ekonomi Islam. Model ekonomi Islam lazimnya dipersembahkan sebagai model PLS (misalnya, Khan 1986) manakala kajian tentang Keuangan Islam (Metwally 1997; Cihak & Hesse 2008; Chong & Liu 2009) menggunakan model PLS sebagai titik rajukan. Kajian-kajian seperti Khan dan Mirakhor (1989), Chapra (1986), Iqbal (1997), Mills dan Presley (1999) memfokus kepada memberi justifikasi dan menonjolkan kebaikan kaedah PLS. Kajian tentang kaedah pembiayaan almurabahah atau kaedah-kaedah lain selain PLS tidak banyak dilakukan. Kajian tentang aspek ini lazimnya terhad kepada menentukan keabsahan dari segi syariah pelbagai bentuk kontrak al-murabahah seperti al-bayf bithaman ajil, al-bayf inah dan sebagainya. Selain itu, pandangan ini juga telah diperturunkan dalam buku teks ekonomi Islam. Misalnya, Sarimah menulis "Dengan larangan terhadap kadar faedah maka prinsip penyertaan bersama dan untung bersama telah diperkenalkan. Mekanisme kadar faedah diganti dengan joint venture yang mana untung atau rugi akan dinikmati dan ditanggung bersama" (Sarimah 2005: 137).

PRINSIP DAN AMALAN PEMBIAYAAN PERBANKAN ISLAM

Perbankan Islam adalah perbankan yang berlandaskan syariah. Prinsip dan kaedah perbankan Islam semestinya mematuhi hukum, peraturan dan piawaian yang diterbitkan daripada sumber Islam yang sah iaitu al-Quran, al-Hadis, al-ijma' dan al-ijtihad (Abdul Halim 2005a). Perbankan Islam adalah perbankan yang beroperasi menawarkan produk dan perkhidmatan Keuangan yang mematuhi hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan muamalat. Oleh itu, satu ciri utama perbankan Islam ialah bebas riba dan bebas kadar bunga. Sebaliknya perbankan Islam beroperasi berasaskan beberapa prinsip utama seperti berikut. Pertama, bahawa risiko, untung dan rugi harus ditanggung dan dikongsi bersama antara bank dengan pelanggan; dan kedua, semua urus niaga perbankan semestinya berdasarkan atau disokong oleh aktiviti pemiagaan atau aset yang sebenar (Bank Negara Malaysia (atas talian) http://www.bnm.gov.my/microsites/ fmancial/0204_ib_takaful.htm (20 July 2010)). Selain itu, aktiviti perbankan Islam juga semestinya menghindari daripada terlibat dengan aktiviti yang bersifat gharar, perjudian, eksploitasi terhadap kejahilan, atau yang menyokong aktiviti atau perkara yang diharamkan oleh Islam.

Berkait dengan urus niaga perbankan, fiqh muamalat telah menyenaraikan pelbagai bentuk kontrak yang bersumberkan syariah dan diakui oleh fuqaha sebagai sah dan dibenarkan oleh Islam. Kontrak ini lazimnya boleh dikelompokkan kepada dua yang utama - kontrak perkongsian untung dan rugi (cuqüd al-ishtirak) dan kontrak pertukaran ('-uqüd al-mu 'awadat). Perbezaan mungkin timbul dalam menteijemahkan pelbagai kontrak ini kepada amalan perbankan sehingga wujud perbezaan dalam aspek kaedah urus niaga dan produk perbankan antara satu negara dengan satu negara lain. Perbezaan ini bagaimana pun tidaklah besar dan terhad kepada beberapa bentuk kontrak atau produk misalnya albayinah.

Pembiayaan berasaskan kontrak perkongsian untung dan rugi (PLS) melibatkan bank menyediakan daña bagi membiayai projek atau aktiviti ekonomi yang dengan demikian bank menjadi rakan kongsi atau berkongsi untung. Pembahagian untung lazimnya ditentukan berdasarkan bahagian modal bank yang dipersetujui awal dalam kontrak tersebut. Atas prinsip ini pembiayaan PLS boleh dianggap sebagai pembiayaan ekuiti. Dua bentuk pembiayaan PLS yang utama ialah al-musharakah dan al-mudarabah. Kedua-dua kontrak ini adalah sah mengikut syariah. Kesahihan al-musharakah adalah bersumberkan al-Quran (Surah al-Nisa, ayat 12) dan al-Sunnah manakala al-mudarabah adalah sah berdasarkan al-Hadis, misalnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah (lihat misalnya, Abdul Halim 2005b). Ciri khusus pembiayaan PLS ialah pulangannya yang tidak ditentukan awal. Kontrak hanya menyatakan nisbah pembahagian untung antara penyedia daña (bank) dengan pelanggan. Kadar pulangan yang diterima oleh kedua-dua pihak boleh berubah-ubah bergantung pada untung sebenar yang diperoleh daripada aktiviti yang dibiayai tersebut. Ciri khusus ini adalah unik kepada perbankan Islam dan telah ditonjolkan sebagai ciri utama yang membezakan pembiayaan perbankan Islam berbanding pembiayaan perbankan konvensional.

Kontrak pertukaran adalah kontrak urus niaga yang terpenting dalam Islam. Kontrak ini boleh berbentuk tunai dan boleh berbentuk tertangguh. Dalam konteks operasi perbankan, kontrak pertukaran tertangguh adalah yang lebih penting dan berkaitan dengan pembiayaan perbankan. Beberapa bentuk kontrak pertukaran tertangguh yang utama dan kerap digunakan oleh perbankan Islam termasuklah al-bayf bithaman ajil, ijarah thumma al-bayc, dan al-murabahah. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia, kontrak bay al-inah dan tawaruk juga turnt diguna pakai. Kecuali bay al-inah, kesemua kontrak pembiayaan ini adalah mubah atau jaiz, iaitu sah mengikut fuqaha dan ulama daripada semua mazhab. Abdul Halim (2005b) yang memetik tafsiran al-ahkam oleh al Arabi, al Qurtubi dan al Jassas merumuskan bahawa kontrak-kontrak tersebut adalah sah dan boleh diguna pakai dalam urusan pembiayaan perbankan, kecuali yang mengandungi unsur-unsur gharar, batil atau yang melibatkan pertukaran sesama barang al-ribawi (emas, perak, gandum, barli, tamar dan garam). Pandangan ini dipersetujui oleh penulis ekonomi Islam (Joni Tomkin 2005). Namun, terdapat juga penulis yang mempunyai pandangan bahawa walau pun sah, pembiayaan berasaskan kontrak ini patut diminimumkan kerana penggunaannya boleh membuka pintu riba (Chapra 1986; Metwally 1994, 1997).

Bagi kontrak pembiayaan bayc al-inah, tidak wujud persetujuan tentang kesahannya di kalangan fuqaha. Mengikut Azizi (2005) kontrak ini dianggap sah tetapi tidak digalakkan oleh alShafie dan beberapa ulama mazhab Hanafi dan Zahiri, manakala Abu Hanifah, ulama mazhab Maliki, Hanbali dan Syiah menganggapnya batil berdasarkan motif urus niaga tersebut yang tidak betul. Pandangan kedua ini menganggap bay al-inah hanyalah helah untuk berhutang uang .

Maka, berdasarkan ketetapan syariah kedua-dua kategori pembiayaan PLS dan pembiayaan kontrak pertukaran tertangguh adalah sah dan boleh digunakan oleh perbankan Islam. Bagi kebanyakan ahli ekonomi Islam, pembiayaan PLS lebih diutamakan. Namun pada amalannya pembiayaan PLS hanyalah sebahagian kecil daripada portfolio pembiayaan perbankan Islam di hampir semua negara (Honahan 2001 ; Chong & Liu 2009; Metwally 1995; Mills & Presley 1999). Jadual 1 meringkaskan pembiayaan mengikut kategori bagi perbankan di Malaysia.

Berdasarkan Jadual 1, adalah jelas bahawa pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh adalah yang terpenting. Pembiayaan BBA, ITAB dan al-murabahah adalah komponen terbesar pembiayaan perbankan Islam di Malaysia. Peratusan bagi komponen pembiayaan ini pada Jun 2009 ialah 80.2% dan pada Mei 2010 ialah 76.7%. Peratusan sebenar pembiayaan PLS {al-musharakah dan al-mudarabah) tidak dapat ditentukan dengan pasti kerana sebahagian pembiayaan ini mungkin dikelaskan di bawah kategori lain-lain. Namun adalah jelas bahawa komponen pembiayaan ini amat kecil dan bukan merupakan penyumbang utama pembiayaan perbankan di Malaysia.

Sesungguhnya, ketetapan syariah secara prinsipnya membolehkan kedua-dua pembiayaan PLS dan pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh dalam urus niaga perbankan Islam. Pada amalannya, pembiayaan berasaskan kontrak tertangguh adalah lebih penting dan lebih banyak digunakan oleh perbankan Islam di semua negara dunia.

Sumbangan pembiayaan PLS adalah kecil dan secara kuantitatif boleh dianggap kurang signifikan. Hakikat ini jelas meragui kerelevanan pandangan sesetengah ahli ekonomi Islam bahawa pembiayaan perbankan Islam semestinya berbentuk pembiayaan PLS dan pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh perlu diminimumkan. Sebenarnya, pandangan-pandangan ini tidak berlaku adil terhadap prinsip pembiayaan Islam yang membenarkan bukan sahaja pembiayaan PLS tetapi juga pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh. Jika kontrak pertukaran tertangguh, kecuali bay al-inah, itu sah, sama seperti kontrak PLS, mengapa pula pembiayaan ini perlu diminimumkan penggunaannya.

Seksyen berikut akan menghuraikan implikasi pembiayaan al-murabahah terhadap penciptaan hutang perbankan Islam. Ini diikuti oleh perbincangan implikasi terhadap penciptaan uang .

PEMBIAYAAN HUTANG DAN AL-MURABAHAH

Produk pembiayaan BBA, ITAB dan al-murabahah adalah pembiayaan berasaskan harga-tokok atau tambahan atas kos dalam menentukan pulangannya. Produk-produk ini boleh dikelaskan sebagai produk almurabahah. Semua produk tersebut adalah berasaskan kontrak pertukaran tertangguh. Maka semestinya perlaksanaan kontrak tersebut mewujudkan obligasi untuk melunaskannya pada suatu masa akan datang. Oleh itu dalam pengertian ekonomi, kontrak ini boleh ditafsirkan sebagai kontrak hutang. Maka, pembiayaan BBA, ITAB dan al-murabahah adalah pembiayaan hutang {debtfinancing). Bagaimanapun, pembiayaan hutang perbankan Islam ini berbeza dengan pembiayaan hutang perbankan konvensional yang berasaskan kadar bunga. Perbezaan tersebut meliputi dua aspek utama. Pembiayaan hutang perbankan konvensional adalah berasaskan pinjaman uang yang akan dibayar balik dengan uang pokok ditambah peratusan tertentu, tetap atau boleh berubah, yang tentu awal. Kaedah pembiayaan ini semestinya melibatkan riba, iaitu berdasarkan al-Quran (Surah al-Baqarah, ayat 279) dan maksud al-Hadis bahawa uang (atau emas) adalah barang ribawi. Pembiayaan hutang perbankan Islam adalah berasaskan kontrak pertukaran atau jual beli. Kontrak hutang wujud apabila terdapat barang, äset atau perkhidmatan diurusniagakan. Hutang adalah terhadap nilai nominal barang dan bukannya uang . Oleh sebab kontrak ini adalah kontrak jual beli, bank sebagai penjual berhak untuk mendapat tambahan atas kos iaitu dalam bentuk untung atau sewa. Oleh itu, tambahan tersebut adalah sah sekiranya kedua-dua pihak saling reda.

Pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh (BBA, ITAB dan al-murabahah) dilaksanakan menggunakan prinsip al-murabahah (tambahan atas kos). Pulangan kepada bank yang membeli barang atau aset dan menjualnya kepada pelanggan ialah untung iaitu tambahan atas kos pembelian. Nisbah untung ditentukan pada awal kontrak dan tidak boleh berubahubah. Sebarang tambahan kepada nisbah tersebut disebabkan misalnya kegagalan melunaskan kontrak, dianggap riba dan tidak dibenarkan oleh Islam. Justeru, jika dilihat dari perspektif penentuan pulangan, pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh seperti BBA, ITAB dan al-murabahah adalah pembiayaan al-murabahah. Mungkin atas sebab ini, di negara-negara Timur Tengah, pembiayaan seperti BBA lebih dikenali sebagai pembiayaan al-murabahah (Norazlina 2005). Seterusnya kertas ini akan mengguna pakai istilah al-murabahah untuk merujuk kepada semua bentuk pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran tertangguh yang menggunakan mekanisme tokokan kos.

Maka, pulangan bagi pembiayaan al-murabahah adalah pasti dan ditentu awal. Justeru, adalah kurang tepat untuk menyatakan bahawa Islam hanya membenarkan penggunaan dana pembiayaan yang memberikan pulangan yang tidak pasti dan berubah-ubah bergantung kepada untung sesuatu aktiviti yang dibiayai. Bagi kes al-murabahah, kadar pulangan kepada penggunaan dana adalah pasti walau pun kadar ini juga merupakan nisbah untung. Begitu juga, walaupun kadar pulangan pembiayaan al-murabahah adalah pasti dan tentu awal, ianya tidak sama dengan kadar bunga. Ini kerana kadar bunga adalah tambahan atas dana Keuangan yang dipinjamkan yang tidak semestinya digunakan untuk pembelian barang atau äset tetapi mungkin sematamata untuk memenuhi keperluan kecairan.

AL-MURABAHAH DAN PENCIPTAAN uang

Dalam sebuah ekonomi moden, uang yang heredar rata-rata terdiri daripada uang kredit. uang fiat adalah sebahagian yang amat kecil daripada bekalan uang dalam sesebuah negara. uang kredit adalah uang yang tercipta apabila sistem perbankan mencipta kredit. Apabila pinjaman atau pembiayaan berasaskan hutang dilaksanakan oleh sistem perbankan, amaunnya akan dicatat sebagai kredit dalam akaun deposit peminjam atau penerima pembiayaan. Deposit adalah uang . Oleh itu sebarang penambahan hutang atau pembiayaan berasaskan hutang semestinya akan menambah bekalan uang .

Perbezaan prinsip dan kaedah pembiayaan hutang al-murabahah dengan pembiayaan hutang konvensional berasaskan kadar bunga memberi implikasi penting terhadap penciptaan uang , khususnya uang kredit. Ini kerana ciri-ciri kredit yang tercipta oleh kedua-dua sistem pembiayaan ini adalah berbeza. Dengan mekanisme kadar bunga, kredit tercipta apabila bank menyediakan dana bagi memenuhi permintaan terhadap pinjaman tanpa bergantung pada sama ada dana pinjaman itu akan digunakan untuk membeli barang atau äset, melaksanakan aktiviti benar, atau semata-mata untuk memperoleh uang tunai atau kecairan. uang tercipta apabila pinjaman tersebut dikreditkan ke akaun peminjam atau ke akaun pihak ketiga yang menerima dana pinjaman. Pembiayaan al-murabahah juga mencipta kredit, iaitu apabila dana pembiayaan itu dikreditkan ke akaun pihak ketiga yang menjual barang atau äset kepada bank. Perlu diingatkan yang pembiayaan al-murabahah perlu disertai dengan pertukaran barang atau äset. Jadi, sebarang tambahan kredit adalah sepadan dengan tambahan nilai barang atau äset yang diurus niaga. Oleh itu, penciptaan uang ekoran pembiayaan al-murabahah adalah sama atau sejajar dengan nilai urus niaga yang sebenar. Keadaan ini tidak semestinya berlaku di bawah sistem perbankan berasaskan kadar bunga. uang kredit yang tercipta boleh melebihi nilai urus niaga benar, iaitu apabila dana pinjaman yang diperoleh tidak digunakan untuk membeli barang atau äset, atau untuk melaksanakan aktiviti benar ekonomi, tetapi untuk memperoleh tunai bagi tujuan lindung nilai atau spekulasi.

Bahawa penciptaan uang ekoran pembiayaan al-murabahah sepadan dengan nilai urus niaga atau aktiviti benar ekonomi memberi implikasi bahawa perbankan Islam lebih berupaya membawa kestabilan Keuangan berbanding perbankan konvensional. Perbankan Islam dan mekanisme pembiayaan al-murabahah berupaya menangani satu sumber utama ketakstabilan Keuangan iaitu yang berpunca daripada kegagalan penawaran uang pada sesuatu masa memberi tindak balas yang sejajar dengan perubahan aktiviti benar ekonomi. Di bawah sistem kadar bunga, penj ajaran penawaran uang dengan aktiviti benar ekonomi lazimnyamemerlukan campur tangan pihak berkuasa sama ada dengan mengubah bekalan uang asas atau dengan mengubah kadar bunga. Sebaliknya, sistem perbankan Islam melalui pembiayaan hutang al-murabahah, penj ajaran tersebut berlaku secara automatik. Ini kerana setiap pembiayaan hutang tersebut semestinya terdapat barang yang diurusniagakan. uang semestinya bertumbuh bersama-sama dengan nilai barang yang diurusniagakan.

Prinsip bahawa penciptaan kredit haras sepadan dengan nilai unis niaga sebenamya telah pun disyorkan oleh ahli ekonomi klasik. Adam Smith dalam Wealth of Nation terbitan 1776 telah pun mencadangkan apa yang dikenali sebagai doktrin bil benar {real bill doctrine) sebagai suatu prinsip amalan perbankan berhemat (Smithin, 2003). Doktrin ini mencadangkan bank menghadkan pinjaman hanya untuk membiayai unis niaga pengeluaran atau pertukaran yang sedang dalam proses untuk disempumakan, yang bil tuntutan pembayaran telah pun dikeluarkan. Dalam konteks ini doktrin bil benar menyerapai mekanisme pembiayaan al-murabahah - yang berbeza hanyalah doktrin ini adalah berasaskan kadar bunga, manakala almurabahah berasaskan harga-tokok.

AL-MURABAHAH DAN IMPLIKASI TERHADAP MODEL Keuangan ISLAM

 

Tidak dinafikan bahawa pembiayaan PLS adalah satu ciri unik perbankan Islam yang membezakan sistem perbankan ini dengan perbankan konvensional. Justera, ahli ekonomi Islam mengambil pendekatan menggunakan prinsip PLS sebagai asas untuk membentuk model Keuangan Islam atau model ekonomi Islam. Bagaimanapun, perbincangan beberapa bahagian lepas menunjukkan bahawa kesesuaian pendekatan ini mungkin boleh dipersoalkan. Pertama, model PLS bukanlah model Keuangan Islam atau model ekonomi Islam yang lengkap. Dalam konteks ini, kertas ini tidak menafikan bahawa model yang menonjolkan aplikasi PLS itu tidak penting dan tidak boleh digunakan sebagai sebuah model sistem Keuangan atau satu model ekonomi. Sebaliknya, kertas ini mengemukakan hujah bahawa model PLS bukanlah model yang berasaskan realiti sistem Keuangan Islam berserta prinsip dan amalannya. Ini kerana model ini tidak mengambil kira prinsip dan kaedah pembiayaan al-murabahah yang mengikut syariah adalah mubah atau jaiz dan didapati lebih penting dan lebih luas penggunaannya dalam sistem Keuangan Islam. Pembiayaan berasaskan PLS hanyalah sebahagian yang amat kecil daripada selurah pembiayaan sistem Keuangan Islam. Oleh itu, model yang berasaskan PLS semestinya tidak memberi gambaran tentang sistem Keuangan Islam yang sebenar. Model PLS mungkin berguna dalam menganalisis permintaan uang atau permintaan deposit. Ini kerana pulangan terhadap deposit perbankan Islam rata-rata ditentukan dengan mekanisme PLS. Namun oleh sebab perbankan Islam lebih bergantung kepada pembiayaan bukan PLS maka model ini mungkin kurang berguna sebagai alat untuk menganalisis sistem Keuangan Islam atau untuk tujuan análisis dasar.

Persoalan kedua tentang model PLS ialah berkaitan konsep perkongsian. Memang benar perkongsian usaha dan untung itu digalakkan oleh Islam. Namun untuk menghadkan aktiviti ekonomi dan kaedah pembiayaan kepada semata-mata PLS bukanlah satu pendekatan yang tepat. Ini kerana Islam juga membenarkan, mal ah menggalakkan juga aktiviti pertukaran dan pembiayaan berasaskan kontrak pertukaran. Kontrak pertukaran terpenting dalam sistem perbankan dan Keuangan Islam adalah kontrak al-murabahah. Tidak seperti pembiayaan PLS yang merapakan pembiayaan ekuiti, al-murabahah menghasilkan pembiayaan hutang. Kadar pulangan pembiayaan al-murabahah adalah pasti tetapi ditentukan sejajar dengan atau bergantung pada kadar keuntungan. Justera dalam usaha membentuk model yang sesuai untuk sistem Keuangan Islam atau sistem ekonomi Islam aspek-aspek ini haras diambil kira.

KESIMPULAN

Sesungguhnya perbankan Islam bukanlah sistem perbankan PLS yang hanya mengamalkan pembiayaan berasaskan al-musharakah dan al-mudarabah. Sebaliknya perbankan Islam adalah sistem perbankan berlandaskan syariah. Semua aktiviti dan amalan perbankan semestinya mematuhi hukum, peraturan dan piawaian yang diterbitkan daripada sumber Islam yang sah. Perbincangan kertas ini mendapati pembiayaan Islam bukanlah terhad kepada hanya yang berasaskan PLS. Perbankan Islam boleh juga menggunakan pembiayaan yang berkonsepkan kontrak pertukaran tertangguh. Pelbagai bentuk pembiayaan berasaskan kontrak ini boleh dikelaskan sebagai pembiayaan al-murabahah berdasarkan kaedah penentuan kadar pulangan. Ketentuan syariah meletakkan pembiayaan ini sebagai mubah ataujaiz, iaitu sama statusnya sebagai mana pembiayaan PLS. Justeru adalah kurang tepat syor supaya penggunaan pembiayaan ini diminimumkan, malah mungkin tidak berlaku adil untuk tidak mengiktirafnya. Amalan perbankan Islam di Malaysia dan banyak negara menunjukkan bahawa pembiayaan almurabahah lebih berdaya maju dan lebih meluas penggunaannya berbanding pembiayaan berasaskan PLS, al-musharakah dan almudarabah. Hakikat ini menimbulkan keraguan tentang kesesuaian model Keuangan Islam dan model ekonomi Islam yang menggunakan kerangka PLS. Model-model ini mungkin tidak lengkap untuk menggambarkan amalan sistem Keuangan dan sistem ekonomi Islam. Sebaliknya model yang mengambil kira juga prinsip dan kaedah al-murabahah mungkin lebih relevan untuk tujuan análisis dan pembentukan dasar dalam sistem ekonomi Islam. Usaha lanjut semestinya amat diperlukan.

Pembiayaan al-murabahah adalah pembiayaan hutang yang bersamanya tercipta uang , khususnya uang kredit. Bagaimanapun, tidak seperti uang kredit yang tercipta ekoran pembiayaan hutang konvensional berasaskan kadar bunga, uang kredit perbankan Islam adalah sepadan dengan nilai urus niaga benar. Penjajaran antara penawaran uang dengan aktiviti benar ekonomi adalah salah satu prasyarat utama kestabilan kewangan. Justeru, dilihat daripada perspektif ini pembiayaan al-murabahah lebih menjamin kestabilan Keuangan berbanding pembiayaan yang berasaskan kadar bunga.

AuthorAffiliation

Mansor Jusoh

Mohd Azlan Shah Zaidi

Tamat Sarmidi

Mohd Adib Ismail

Pusat Pengajian Ekonomi

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Selangor D.E.

MALAYSIA

 

The post Al-Murabahah: Implikasi terhadap Kestabilan Keuangan dan Model Keuangan Islam appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
http://bankernote.com/al-murabahah-implikasi-terhadap-kestabilan-keuangan-dan-model-keuangan-islam/feed/ 0
Aktivitas Back Office Operations Bagian 3 http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-3/ http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-3/#respond Tue, 22 Mar 2016 12:55:12 +0000 http://bankernote.com/?p=1095 Tugas dan Tanggungjawab Petugas Back Office Operations Administrasi Persediaan Kartu Debet/ATM Staf Operasional Back Office harus menjamin bahwa persediaan Kartu Kosong (Blank Card) selalu mencukupi untuk memenuhi permintaan nasabah. Analisis dan perhitungan yang balk serta selalu mengikuti perkembangan bisnis dan arah strategi Bank akan sangat membantu dalam menentukan jumlah persediaan yang optimal. Salah penentuan kebijakan […]

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 3 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Back Office Operations

Administrasi Persediaan Kartu Debet/ATM

Staf Operasional Back Office harus menjamin bahwa persediaan Kartu Kosong (Blank Card) selalu mencukupi untuk memenuhi permintaan nasabah. Analisis dan perhitungan yang balk serta selalu mengikuti perkembangan bisnis dan arah strategi Bank akan sangat membantu dalam menentukan jumlah persediaan yang optimal. Salah penentuan kebijakan dalam persediaan blank card akan berdampak buruk pada operasional. Persediaan yang berlebih akan berdampak pada inefisiensi biaya, an- tara lain biaya pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan pemeliharaan. Persediaan yang minim akan berdampak pada terganggunya kelancaran opersional yang dapat berdampak le- bih buruk karena menurunkan kualitas layanan kepada nasabah yang disebabkan permintaan fasilitas Bank dalam hal ini Kartu ATM/Debetterlambat dipenuhi oleh Bank.

Melakukan Proses Rekonsiliasi dan Settlement

Rekonsiliasi adalah proses membandingkan antara dua transaksi keuangan pada sistem/subsistem yang sama/berbeda dari sumbertransaksi yang sama. Proses rekonsiliasi terkait penggunaan Dana Pihak Ketiga untuk pembelian (pulsa telepon dan sebagainya) dan pembayaran (listrik, air, dan sebagainya) umumnya dilakukan pada hari berikut (H+1) setelah proses end of period. Saat ini, proses rekonsiliasi pada umumnya telah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem aplikasi yang tersedia. Proses rekonsiliasi akan menghasilkan data yang sesuai atau tidak sesuai. Data yang tidak sesuai harus diidentifikasi penyebabnya dengan menggunakan data pendukung berupa dokumen transaksi (dalam bentuk laporan) dan/atau data pada sistem lain yang berhubungan dengan transaksi dimaksud. Proses rekonsiliasi untuktransaksi yang dilakukan nasabah di mesin ATM tidak cukup hanya berdasarkan laporan transaksi harian, tetapi juga harus didukung dengan data lain, seperti electronic journal yang dihasilkan mesin ATM serta data CCTV [Close Circuit Tele Vision), yaitu data yang memuat rekaman aktivitas nasabah di mesin ATM (jika tersedia) yang dapat menguatkan hasil investigasi. Data pada electronic journal biasanya berupa kodekode tertentu yang menunjukkan status transaksi nasabah, sukses atau gagal. Sehubungan dengan hal tersebut, Staf Back Office Operations harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara memahami kode-kode tersebut agar proses rekonsiliasi dan investigasi transaksi dapat dijalankan dengan maksimai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekonsiliasi dan investigasi, Staf Back Office Operations harus melakukan jurnal penyesuaian (koreksi) atas transaksi yang tidak sesuai (menyangkut reke- ning nasabah atau hanya menyangkut rekening internal Bank) setelah ketidaksesuaian dimaksud berhasil diidentifikasi dan diketahui penyebabnya. Proses rekonsiliasi dan investigasi serta jurnal penyesuaian (koreksitransaksi) yang dilakukan lebih awal akan menghindarkan Bank dari risiko timbulnya transaksi/saldo tertunda (oustanding transaction/balance).

Pada beberapa jenis transaksi, seperti transaksi pembayaran listrik, telepon, pajak, dan sebagainya (bill payment) serta transaksi kartu kredit, proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data laporan transaksi di Bank dengan data transaksi dari Biller (PLN,TELKOM, IN DOSAT, dan sebagainya). Proses investigasi atas hasil rekonsiliasi transaksi yang tidak se- suai dilakukan dengan cara yang sama seperti telah dijelaskan di atas. Demikian pula tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi dan investigasi, Staf Back Office Operations harus melakukan jurnal penyesuaian, yaitu:

1] Mendebet rekening nasabah apabila transaksi pembayaran berhasil, namun rekening nasabah belum terdebet;

2) Meminta Biller untuk mengubah status pembayaran pada data Biller menjadi "Telah Dibayar" apabila rekening nasabah telah terdebet, namun data pada Biller menunjukkan pembayaran gagal atau "Belum Terbayar".

Staf Back Office Operations selanjutnya akan melakukan settlement, yaitu proses pelimpahan saldo pada Rekening Penampungan Transaksi Bill Payment yang telah direkonsiliasi dan disesuaikan kepada pihak Biller, misalnya ke rekening PLN, Telkom, Indosat, dan sebagainya atau kepada Bank lain untuk transaksi kartu kredit. Dalam hal settlement untuk transaksi Bill Payment, Staf Back Office Operations juga harus melimpahkan jumlah fee yang timbul atas transaksi dimaksud yang besarnya telah ditentukan sebelumnya (bagian untuk kepentingan Bank dan bagian untuk kepentingan Biller). Perhitungan jumlah fee biasanya telah dilakukan secara otomatis oleh sistem, namun pada beberapa Bank, perhitungannya masih dilakukan secara manual. Selain itu, hasil proses rekonsiliasi juga merupakan dokumen untuk mendukung penyelesaian pengaduan nasabah. Transaksi elektronik dengan menggunakan Kartu Debet/ATM saat ini telah dapat dilakukan dengan melibatkan Bank lain. Kartu Debet/ATM suatu Bank dapat digunakan pada mesin ATM yang dimiliki Bank lain dengan menggunakan jaringan yang te- lah disepakati bersama, balk nasional maupun internasional (VISA/MASTER). Konsekuensinya adalah proses rekonsiliasi dan investigasi transaksi harus dilakukan juga dengan melibatkan Bank lain. Demikian pula halnya dalam penyelesaian pengaduan nasabah, Bank harus mampu berkoordinasi dengan Bank terkait dalam melakukan investigasinya.

 1. Proses Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Seperti telah dijelaskan di muka, beberapa pengaduan nasabah dapat diselesaikan langsung oleh FrontOffice sehingga tidak perlu dieskalasi ke Back Office Operations atau unit penyelesai pengaduan nasabah. Untuk pengaduan nasabah yang tidak selesai di Front Office, maka Back Office Operations (unit penyelesai) akan menindakianjuti pengaduan nasabah tersebut dengan melaku- kan hal-hal sebagai berikut:

1) Menganalisis pengaduan nasabah;

2) Mengumpulkan dokumen pendukung penyelesaian pengaduan nasabah, antara lain hasil proses rekonsiliasi transaksi [jika pengaduan nasabah menyangkut transaksi);

3) Melakukan investigasi berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Khusus untuk pengaduan karena permasalahan transaksi, proses investigasi dilakukan dengan prosedur yang serupa dengan prosedur investigasi di unit Rekonsiliasi dan Settlement;

4) Membuat kesimpulan hasil investigasi sekaligus membuat usulan penyelesaian pengaduan nasabah kepada atasan/ pejabat yang berwenang, yaitu apakah pengaduan nasabah disetujui atau ditolak. Untuk pengaduan nasabah yang disetujui, biasanya akan diikuti dengan penyesuaian transaksi atas transaksi yang bermasalah.

Sebagai contoh

Jenis Kasus:

Nasabah menyampaikan keluhan bahwa transaksi yang dilakukannya di ATM mengalami kegagalan, yaitu rekening nasabah sudah terdebet, namun mesin ATM tidak mengeluarkan uang sesuai yang diminta (tidak keluar atau keluar sebagian).

Tindak Lanjut:

Unit penyelesai melakukan investigasi atas pengaduan nasabah tersebut dengan menggunakan data dan dokumen terkait, misalnya bukti transaksi, rekening koran nasabah, electronic journal, hasil cash opname mesin ATM, dan data CCTV (jika diperlukan). Bank akan berkoordinasi dengan Bank lain yang terkait apabila transaksi nasabah dilakukan di ATM Bank lain. Koordinasi dapat dilakukan melaui telepon, email, atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank.

Solusi:

Berdasarkan hasil investigasi, Staf Back Office Operations me- nyampaikan kesimpulan dan usulan penyelesaian pengaduan nasabah kepada pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1) Menolak pengaduan nasabah karena dari data yang dimiliki Bank, transaksi dianggap normal, tidak terdapat masalah;

2) Menyetujui pengaduan nasabah dengan melakukan pengkreditan kembali ke rekening nasabah sejumlah yang dikomplain oleh nasabah (seluruhnya atau sebagian);

3) Menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan ke unit penerima pengaduan, dalam hal ini Front Office, untuk di- sampaikan kepada nasabah. Pada beberapa Bank, informasi penyelesaian pengaduan disampaikan secara online melalui sistem aplikasi yang dimiliki masing-masing Bank, namun pada beberapa Bank lainnya, informasi dimaksud disampai- kan melalui surat atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing Bank.

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 3 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-3/feed/ 0
Aktivitas Back Office Operations Bagian 2 http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-2/ http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-2/#respond Wed, 16 Mar 2016 15:14:30 +0000 http://bankernote.com/?p=1090 Melakukan Validasi terhadap Transaksi Nasabah Pada era perbankan saat ini, umumnya transaksi yang dilakukan di Front Office, seperti setoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, kliring, dan sebagainya telah dapat diselesaikan di Front Office secara end to end atau dari proses awal sampai akhir, dengan demikian layanan terhadap nasabah dapat dilakukan pada satu pintu, yaitu Front […]

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 2 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
 1. Melakukan Validasi terhadap Transaksi Nasabah

Pada era perbankan saat ini, umumnya transaksi yang dilakukan di Front Office, seperti setoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, kliring, dan sebagainya telah dapat diselesaikan di Front Office secara end to end atau dari proses awal sampai akhir, dengan demikian layanan terhadap nasabah dapat dilakukan pada satu pintu, yaitu Front Office. Dalam pelaksanaannya, pegawai Front Office selain dituntut bekerja sesuai standar layanan, juga harus melakukan pengecekan (validasij awal atas transaksi yang dilakukannya. Proses verifikasi oleh Staf Back Office Operations pada beberapa Bank dilakukan pada hari yang sama, namun umumnya aktivitas tersebut dilakukan oleh Staf Back Office Operations pada hari selanjutnya (H+1). Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan transaksi yang telah dilakukan oleh Front Office (dapat dilihat melalui laporan mutasi yang dihasilkan oleh sistem aplikasi) dengan voucher transaksi dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Bank, antara lain ID nasabah, formulir aplikasi transaksi, spesimen tanda tangan, dan sebagainya.

Contoh:

Staf Back Office Operations harus memastikan transaksi penarikan tunai oleh nasabah telah sesuai dan dikatakan sah apabila:

1) Terdapat dokumen pendukung berupa formulir permintaan transaksi yang ditandatangani nasabah (pada sebagian besar Bank juga merupakan vouchertransaksij;

2) Jumlah nominal yang tertulis pada voucher transaksi atau Warkat Bank (CekTunai) untuk penarikan tunai pada rekening Giro, sesuai dengan jumlah nominal yang dibukukan pada sistem Bank;

3) Tanda tangan dan identitas Nasabah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang dimiliki Bank;

4) Proses transaksi telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain sesuai limit Teller, atau telah mendapat approval pejabat (atasan) apabila melampaui limit yang diperkenankan (bukti approval umumnya tertera pada validasi transaksi yang tercetak di voucher).

 1. Melakukan Konfirmasi atas Transaksi Nasabah/TransaksiTertentu sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku di Masing-Masing Bank Konfirmasi atas suatu transaksi saat ini sudah dilakukan langsung oleh Staf Front Office, kecuali pada beberapa Bank, konfirmasi transaksi dilakukan oleh Staf Back Office Operations. Bank melaku- kan konfirmasi transaksi terkait Dana Pihak Ketiga kepada pihakpihak, antara lain:Kepada nasabah yang bersangkutan (jika transaksi dilaku- kan oleh perwakilan nasabah) dan Bank merasa perlu untuk meyakinkannya;

2) Ke Cabang Pengelola Rekening jika transaksi dilakukan di Cabang lain (bukan Pengelola Rekening Nasabah). Tidak semua Bank memiliki ketentuan yang sama dalam menangani transaksi jenis dimaksud. Namun demikian, konfirmasi dimaksud pada umumnya dilakukan untuk memverifikasi data nasabah termasuk spesimen tanda tangan;

3) Kepada pihak terkait dengan transaksi dimaksud dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan/atau Bank dari kerugian yang mungkin akan terjadi, misalnya konfirmasi kepada pengurus perusahaan lain yang diberi kewenangan untuk melakukan transaksi keuangan atas rekening Giro Perusahaan. Konfirmasi tersebut dapat dilakukan secara lisan melalui telepon atau se- cara tertulis yang biasanya dilakukan melalui faksimili.

Dengan demikian, Bank melakukan konfirmasi transaksi dengan berbagai alasan, antara lain:

1) Transaksi tidak dilakukan langsung oleh nasabah pemilik re- kening, tetapi oleh perwakilan nasabah;

2) Nilai transaksi yang cukup besar atau tidak biasa dilakukan oleh nasabah;

3) Transaksi antarcabang yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya dalam hal spesimen tanda tangan;

4) Kewenangan melakukan transaksi, dan sebagainya.

Staf Back Office Operations boleh mengeksekusi transaksi dana pihak ketiga dimaksud apabila telah diperoleh konfirmasi yang meyakinkan dari pihak terkait dan menangguhkan/ membatalkannya apabila konfirmasi meragukan.

 1. Meneruskan Transaksi ke Bank Lain (Kliring)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, transaksi setoran/ penarikan nontunai dengan menggunakan warkat Bank lain akan diproses melalui fasilitas Kliring. Transaksi yang telah dilakukan oleh Front Office, selanjutnya akan diproses ke Bank Indonesia setelah melalui proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Staf Back Office Operations. Proses rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warkat telah dibukukan ke sistem aplikasi Bank dan sistem aplikasi Bank Indonesia, dengan jumlah dan Bank tujuan yang benar. Staf Back Office Operations akan melakukan konfirmasi ke Cabang asal transaksi jika terdapat perbedaan antara warkat dengan transaksi yangtelah dibukukan di sistem aplikasi. Staf Back Office Operations akan melakukan perbaikan seperlunya apabila diperlukan.

 1. Menerbitkan Kartu Debet/ATM

Padaproses pembukaan rekening Giro/Tabungan, Front Office bertugas, antara lain menawarkan Kartu Debet/ATM sebagai fasilitas nasabah untuk bertransaksi tanpa harus datang ke Kantor Cabang Bank. Permintaan fasilitas Kartu Debet/ATM yang diterima oleh Staf Back Office Operations, baik secara online  maupun manual melalui surat/faksimili atau sarana lain yang ditentukan Bank, selanjutnya akan diproses dengan prosedur umum sebagai berikut.

1) Memeriksa keabsahan permintaan (apabila permintaan dikirimkan secara manual), misalnya pejabat yang menandatangani permintaan, sarana pengiriman yang digunakan (harus sesuai ketentuan masing-masing Bank), kebenaran data yang dikirimkan, dan sebagainya. Proses pemeriksaan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Staf Back Office Operations apabila Bank yang bersangkutan telah memiliki sistem aplikasi online untuk pengiriman permintaan fasilitas Kartu Debet/ATM. Validasi telah dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui penggunaan User ID pada saat peng-input-an permintaan (hanya User ID yang berwenang yang dapat meng-input permintaan).

2) Meng-input data permintaan fasilitas Kartu Debet/ATM ke dalam sistem aplikasi pencetakan Kartu Debet/ATM berdasarkan data permintaan yang diterima dari Front Office atau meng-upload data permintaan Kartu Debet/ATM ke dalam sistem aplikasi pencetakan Kartu Debet/ATM yang te- lah di-input sebelumnya oleh Front Office. Data yang di-input ke dalam sistem aplikasi pencetakan kartu, sekaligus meru- pakan data untuk pencetakan PIN (Personal Identification Number).

3) Mencetak Kartu Debet/ATM dan PIN, masing-masing pada mesin, tempat, dan petugas yang berbeda sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

4) Kartu Debet/ATM dan PIN yang telah dicetak, dikelompok- kan berdasarkan Cabang untuk memudahkan pengiriman. Pengiriman Kartu Debet/ATM dipisahkan dengan pengiriman PIN. Demikian pula penguasaannya di Cabang, harus dilaku- kan oleh dua pihak yang berbeda, misalnya Kartu dikuasai Customer Service, sedangkan PIN dikuasai oleh Kepala Cabang. Pada beberapa Bank, PIN bagi nasabah tidak dicetak dan dikirim dalam bentuk PN Mailer, tetapi di-create langsung oleh nasabah di Cabang pada saat pengambilan Kartu Debet/ ATM. Dalam kasus ini, Staf Operasional Back Office tidak mencetak dan mengirim PIN Mailer ke cabang-cabang.

5) Sebelum Kartu Debet/ATM dan PIN Mailer dikirim ke cabang- cabang, Staf Back Office Operations harus memastikan bahwa Kartu Debet/ATM dan PIN Mailer yang dicetak telah sesuai de- ngan permintaan masing-masing Cabang dalam hal jumlah dan jenis kartu (Silver/Gold/Platinum atau Reguler/Prioritas, jika ada). Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah fisik Kartu Debet/ATM dan PIN Mailer yang te- lah dicetak dengan laporan permintaan Kartu Debet/ATM ma- sing-masing Cabang serta laporan hasil pencetakan Kartu Debet/PIN Mailer.

6) Staf Back Office Operations mengirimkan Kartu Debet/ATM dan PIN Mailer ke masing-masing Cabang sesuai permintaan dan mengadministrasikan berkas serta laporan proses penerbitan/pencetakan Kartu Debet/ATM secara tertib.

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 2 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-2/feed/ 0
Aktivitas Back Office Operations Bagian 1 http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-1/ http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-1/#respond Tue, 15 Mar 2016 15:02:19 +0000 http://bankernote.com/?p=1088 Seperti telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas yang dilakukan di Back Office Operations merupakan tindak lanjut atas transaksi yang dilakukan di Front Office. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang Iingkup pekerjaan yang dilakukan di Back Office, perlu dipahami terlebih dahulu pekerjaan yang dilakukan di bagian Front Office. Aktivitas Staf di Front Office Secara umum, pekerjaan yang dilakukan […]

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 1 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas yang dilakukan di Back Office Operations merupakan tindak lanjut atas transaksi yang dilakukan di Front Office. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang Iingkup pekerjaan yang dilakukan di Back Office, perlu dipahami terlebih dahulu pekerjaan yang dilakukan di bagian Front Office.

 1. Aktivitas Staf di Front Office

Secara umum, pekerjaan yang dilakukan di bagian Front Office, antara lain sebagai berikut.

 1. Pemasaran Produk dan Jasa Bank, antara lain Tabungan, Giro, Deposito, Kredit, Transfer, Kliring, Bank Garansi, Trade Finance, Ekspor Impor, Treasury, dan sebagainya.
 2. Pembukaan Rekening Produk Dana Konvensional, seperti Tabungan, Giro, dan Deposito termasuk pelayanan permintaan fasilitas e-banking, seperti Kartu ATM, SMS Banking, Internet banking, dan sebagainya. Dalam hal pemenuhan permintaan fasilitas e-Banking, Front Office hanya bertugas meng-input secara online permintaan fasilitas dimaksud ke dalam sistem aplikasi bank atau meneruskannya melalui surat/faks atau sarana lain yang ditentukan bank (bagi bank yang belum memiliki sarana online). Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Back Office untuk memproses permintaan dimaksud.
 3. Pembukaan Rekening untuk fasilitas Kredit, Bank Garansi, Trade Finance, Treasury, dan sebagainya. Dalam hal ini, bagian Front Office hanya bertugas membuka rekening. Sementara itu, pengelolaan fasilitasnya dilakukan di unit bisnis dan administrasinya dilakukan di Back Office.
 4. Penutupan RekeningTabungan, Giro, Pencairan Deposito, dan sebagainya.
 5. Permintaan Pemblokiran Rekening untuk Alasan Tertentu, misalnya terindikasi penipuan, permintaan kepolisian, atau untuk kebutuhanjaminan bank, dan sebagainya.
 6. Pelayanan Transaksi, meliputi:

1) Transaksi Tunai, terdiri dari:

 1. a) Setoran tunai atas rekening Tabungan, Giro, Deposito, Setoran Jaminan Bank Garansi, Angsuran Kredit, dan sebagainya serta berbagai pembayaran, seperti Pembayaran Pajak, Telepon, Listrik, dan sebagainya (Bill Payment). Sarana untuk kegiatan setoran dapat dilakukan melalui Teller Cabang atau CDM (Cash Deposit Machine).
 2. b) Penarikan tunai, antara lain penarikan tunai rekening tabungan dengan menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debet/ATM, penarikan tunai rekening giro de- ngan menggunakan Warkat Bank, penarikan tunai atas pencairan deposito, dan sebagainya. Penarikan Tunai atas rekening giro dan tabungan dapat dilakukan, baik mela- lui cabang atau ATM (Automatic Teller Machine) dengan menggunakan Kartu Debet/ATM.

2) Transaksi Non Tunai

 1. a) Pemindahbukuan atau transfer atas rekening tabungan dengan menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debet/ATM yang dilakukan di Cabang atau ATM, balk antarrekening di bank yang sama atau dengan bank lain melalui fasilitas kliring atau transaksi antarbank online

(pada fasilitas e-banking yang berlaku di beberapa bank).

Transaksi dimaksud dapat dilakukan pada Cabang pe- ngelola rekening atau pada Cabang Bank lainnya sehingga memerlukan konfirmasi pada Cabang pengelola reke- ning sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Bank.

 1. b) Pemindahbukuan atau transfer atas rekening Giro dengan menggunakan Warkat Bank (tanpa melalui media kliring).
 2. c) Setoran Kliring dengan menggunakan Warkat Bank lain. Dalam hal ini, Front Office hanya bertugas membukukan transaksi kliring pada sistem aplikasi Bank dan sistem aplikasi Kliring Bank Indonesia (pada sebagian Bank, transaksi kliring pada sistem aplikasi Bank secara otomatis meng-update pada sistem aplikasi kliring Bank Indonesia). Selanjutnya, rekonsiliasi Kliring dengan Bank Indonesia dilakukan oleh Back Office, termasuk penyerahan warkat.

3) Pelayanan Pengaduan Nasabah, yaitu layanan yang disediakan Bank apabila nasabah mengalami ketidakpuasan atas produk/layanan Bank, misalnya produk/layanan cacat (tidak sesuai dengan yang diharapkan nasabah atau tidak sesuai dengan brosur), transaksi tidak sesuai, balk jumlah maupun tujuan transfer, transaksi tidak diakui nasabah, transaksi gagal tetapi mengurangi saldo nasabah, dan sebagainya. Pada kasus tertentu, Front Office dapat langsung menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah. Namun pada kasus yang lain, Front Office harus mengeskalasi (meneruskan) pengaduan nasabah kepada unit lain di Bank yang memilki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Front Office harus menyampaikan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan nasabah yang dieskalasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pengaduan. Untuk jenis pengaduan yang kompleks, akan memerlukan waktu penyelesaian lebih lama dibandingkan dengan pengaduan yang lebih sederhana. Hal tersebut disebabkan jenis pengaduan yang kompleks memerlukan investigasi yang lebih lama dan rumit. Secara rutin, Front Office harus memonitor proses penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh unit terkait pengaduan, balk secara online (tersedia pada sistem sebagian Bank) maupun melalui sarana lain yang disediakan Bank. Monitoring penyelesaian pengaduan nasabah penting dilakukan untuk mengetahui status penyelesaiannya sehingga akan mudah menginformasikannya kepada nasabah. Selain itu, untuk beberapa kasus pengaduan, unit penyelesai pengaduan se- ring kali minta tambahan data pengaduan dari nasabah untuk mendukung proses investigasinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka Front Office dapat segera menindaklanjutinya dengan memenuhi permintaan unit penyelesai pengaduan sehingga waktu penyelesaian pengaduan tidak berlarut-larut. Front Office harus segera menghubungi nasabah untuk menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan nasabah setelah mendapat informasi secara online atau melalui sarana lain yang ditetapkan Bank mengenai status penyelesaian pengaduan nasabah.

4) Pelayanan informasi atas produk dan layanan Bank sekaligus sebagai upaya pemasaran yang dilakukan Front Office.

Agar dapat melayani permintaan nasabah mengenai informasi dan layanan Bank secara lengkap dan excellence, Front Office harus memiliki knowledge yang mumpuni atas produk dan layanan masing-masing Bank. Untuk mendukung tugasnya, biasanya Front Office akan dibekali marketing tool kit, yaitu alat bantu berupa data dan informasi mengenai produk dan layanan yang disediakan masing-masing Bank. Pada beberapa Bank, marketing tool kit sudah bersifat elektronik (menggunakan komputer atau iPAD) sementara pada beberapa Bank lainnya masih berupa brosur atau bentuk lain,

 1. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Utama Staf Back Office Operations

Berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Staf Back Office Operations harus menindaklanjuti dan menyelesaikan pekerjaan di luar kewenangan Staf Front Office. Dengan demikian, untuk menindaklanjuti pekerjaan Front Office di atas, ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab utama Staf Back Office Operations, antara lain sebagai berikut.

 1. Mengidentifikasi Kebijakan dan Prosedur Aktivitas Back Office Operations

Staf Operasional Back Office harus memahami dan memenuhi ketentuan yang diatur oleh internal Bank dan regulator pada saat menjalankan aktivitas Back Office Operations. Ketentuanketentuan tersebut, antara lain berikut ini.

1) Kebijakan Operasional, baik internal (Bank) maupun eksternal (regulator) yang mengatur hal-hal terkait Back Office, seperti struktur organisasi Back Office, infrastruktur yang diperlukan, sistem dan prosedur yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasional Back Office, dan sebagainya.

2) Deskripsi pekerjaan personel Back Office untuk setiap tingkat jabatan yang menjelaskan fungsi utama dan perincian tugas serta tanggung jawab masing-masingjabatan.

3) Prosedur operasional berupa ketentuan operasional dan tahapan proses yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai dalam menjalankan aktivitas Back Office.

4) Ketentuan lainnya terkait pembatasan kewenangan memutus (terkait finansial), kewenangan akses ke dalam sistem Bank, pembatasan limit transaksi dan kewenangan menandatangani dokumen Bank.

The post Aktivitas Back Office Operations Bagian 1 appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
http://bankernote.com/aktivitas-back-office-operations-bagian-1/feed/ 0
Gambaran Umum Dan Standar Kompetensi Back Office Operations http://bankernote.com/gambaran-umum-dan-standar-kompetensi-back-office-operations/ http://bankernote.com/gambaran-umum-dan-standar-kompetensi-back-office-operations/#respond Sun, 13 Mar 2016 10:59:17 +0000 http://bankernote.com/?p=1085 Gambaran Umum Berdasarkan proses operasionalnya, secara umum operasional bank terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi Front Office dan Back Office. Front Office: fungsi pada bank yang berhubungan langsung dengan layanan nasabah, yaitu Customer Service,Teller, dan Marketing. Front Office bertanggungjawab atas terciptanya tingkat kualitas layanan bank kepada nasabah yang dapat memberi dampak bagi kemajuan bank. […]

The post Gambaran Umum Dan Standar Kompetensi Back Office Operations appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
 1. Gambaran Umum

Berdasarkan proses operasionalnya, secara umum operasional bank terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi Front Office dan Back Office.

 1. Front Office: fungsi pada bank yang berhubungan langsung dengan layanan nasabah, yaitu Customer Service,Teller, dan Marketing. Front Office bertanggungjawab atas terciptanya tingkat kualitas layanan bank kepada nasabah yang dapat memberi dampak bagi kemajuan bank. Sebagai Staf Marketing, Front Office juga harus memiliki skill dan sikap yang positif sehingga nasabah tertarik untuk membeli produk dan jasa bank.
 2. Back Office: fungsi pada bank yang dibentuk untuk mendukung operasional di Front Office, yaitu memastikan proses yang telah dilakukan oleh Front Office telah sesuai dengan aplikasi nasabah dan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku di bank. Selain itu, Back Office Operations juga berfungsi menindaklanjuti beberapa transaksi/aktivitas yang telah dilakukan Front Office untuk kepentingan nasabah, misalnya penerusan transaksi kliring, permintaan Kartu Debet/Kredit, penerusan pengaduan nasabah, pembukuan transaksi terkait biaya dan pendapatan, dan sebagainya.

Pembagian fungsi Front Office dan Back Office pada bank dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut.

 1. Menjalankan fungsi dual control, yaitu Back Office harus dapat menjalankan fungsi kontrol atas transaksi yang telah dilakukan di Front Office. Pada dasarnya, Staf Front Office juga harus melakukan kontrol atas transaksi yang dilakukannya, yaitu dengan memeriksa kembali bukti transaksi setelah transaksi dilakukan. Namun, untuk memastikan kebenaran/keakuratan dan untuk menghindari risiko kesalahan, Staf Back Office Operations akan melakukan verifikasi transaksi yang biasanya dilakukan pada akhir hari. Dengan berjalannya fungsi dual control tersebut, diharapkan bank akan terhindar dari timbulnya risiko operasional (kesalahan transaksi karena disengaja atau tidak disengaja) yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan/atau nasabah. Pada beberapa jenis transaksi, fungsi dual control tidak harus dilakukan di Front Office dan Back Office, tetapi keduanya dapat dijalankan di Front Office. Sebagai alat kontrol, transaksi tersebut harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda di Front Office, misalnya transaksi dilakukan oleh Teller, sedangkan persetujuannya (approval) dilakukan oleh Head Teller (Supervisor).
 2. Tugas dan tanggung jawab Front Office lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait layanan langsung pada nasabah, seperti permintaan pembukaan/penutupan rekening, informasi produk dan jasa bank, Iayanan transaksi (tunai maupun nontunai), pemasaran produk dan jasa bank lainnya, permintaan rekening koran, dan sebagainya. Dengan Iebih fokusnya tugas dan tanggung jawab Front Office tersebut, diharapkan layanan kepada nasabah dapat dilakukan secara prima (service excellence) sehingga dapat memuaskan, bahkan melampaui harapan nasabah.

Dalam kondisi perbankan pada saat ini, aktivitas proses di Back Office sudah banyak dilakukan secara otomatis (automated processes) sehingga tugas pekerjaan dan jumlah personel Back Office tidak sebanyak seperti dahulu pada saat proses Back Office masih banyak dilakukan secara manual. Selain otomasi, proses Back Office di perbankan juga sebagian besar sudah disentralisasi di kantor pusat sehingga fungsi Back Office di kantor-kantor cabang bank lebih terfokus untuk mendukung operasional Front Office secara harian.

Dengan demikian, secara garis besar aktivitas Back Office Operations yang terkait dengan Dana Pihak Ketiga meliputi:

 1. Penyelesaian transaksi pembukaan/penutupan rekening Tabungan, Giro dan Deposito, termasuk didalamnya penerbitan kartu Debet/ ATM;
 2. Penyelesaian transaksi di Front Office, termasuk di dalamnya proses validasi, verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi, dan settlement;
 3. Penerusan transaksi kliring/RTGS;
 4. Penerusan pengaduan nasabah;
 5. Pelaksanaan end of period (Harlan, Mingguan, Bulanan, Tahunan), termasuk pelaporan untuk kebutuhan internal ataupun eksternal.
 6. STANDAR KOMPETENSI DAN STAF BACK OFFICE OPERATIONS

Dalam mendukung aktivitas Back Office Operations, Staf Back Office Operations dituntut untuk memiliki kompetensi dan perilaku yang dapat mendukung terciptanya aktivitas operasional bank, khususnya yang terkait dengan Dana Pihak Ketiga, dapat berjalan secara tertib, lancar dan aman, terhindar dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan merugikan nasabah atau bank.

 1. Standar Kompetensi

Staf Back Office Operations minimal harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan aktivitas yang akan dijalankannya, yaitu:

 1. Memahami dan mampu melakukan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai yang tercantum pada deskripsi pekerjaan;
 2. Memahami prosedur kerja terkait penyelesaian transaksi (validasi, verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi, settlement) terkait Dana Pihak Ketiga, seperti setoran/penarikan tunai, pemindahbukuan, Remittance (transfer) dan kliring/RTGS yang telah dilakukan oleh bagian Front Office sebelumnya;
 3. Memahami ketentuan mengenai kebijakan bank dalam pembatasan limit transaksi, yaitu bataskewenangan untuk melakukan transaksi yang disesuaikan dengan fungsi dan jabatannya dalam organisasi;
 4. Memahami karakteristik produk dan jasa Dana Pihak Ketiga, seperti Deposito, Tabungan, Giro, Remittance, Kliring, RTGS;
 5. Memahami sistem akuntansi secara umum, khususnya jurnal transaksi perbankan yang dilakukan nasabah melalui kantor cabang atau e-channel (ATM, SMS Banking, Internet banking, Phone banking, dan sebagainya) sehingga dapat mengidentifikasi dan menemukan penyelesaiannya apabila terjadi permasalahan transaksi;
 6. Mampu melakukan transaksi (posting) settlement atau koreksi transaksi pada sistem yang tersedia;
 7. Memahami laporan transaksi harian yang dihasilkan internal bank dan laporan yang disampaikan oleh pengelola jaringan, seperti Visa, Master, Artajasa;
 8. Memahami ketentuan terkait rekonsiliasi transaksi dan settlement yang diterbitkan oleh internal bank maupun pengelola jaringan;
 9. Memahami sistem akuntansi bank secara umum, khususnya jurnal transaksi harian Dana Pihak Ketiga;
 10. Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan proses konfirmasi transaksi;
 11. Memiliki kemampuan memverifikasi tanda tangan nasabah.
 12. Sikap

Dalam melakukan aktivitas Back Office tersebut, Staf Back Office Operations selain harus memiliki minimum kompetensi di atas, perlu juga dilengkapi dengan sikap yang akan mendukung pekerjaannya, sebagai berikut:

 1. Mempunyai sense of accuracy atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi;
 2. Mempunyai sense of urgency atau bersikap untuk selalu melakukan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu tanpa kecuali dan tanpa mengulur-ulur waktu;
 3. Mempunyai inisiatif dan segera melakukan eskalasi secara cepat dan tepat;
 4. Proaktif;
 5. Tegas dan tidak toleran terhadap hal-hal yang dapat melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian termasuk kode etik bankir;
 6. Memiliki kesadaran risiko (risk awareness) yang tinggi sehingga bank akan terhindar dari timbulnya risiko operasional, misalnya teliti dan cermat dalam bekerja, menjaga kerahasiaan password, hati-hati dan selalu melakukan check and re-check;
 7. Mematuhi kode etik perbankan Indonesia dan budaya per- usahaan;
 8. Memiliki integritas tinggi, antara lain jujur, disiplin, konsisten, dan menjaga diri dari perbuatan tercela.

The post Gambaran Umum Dan Standar Kompetensi Back Office Operations appeared first on Belajar perbankan online.

]]>
http://bankernote.com/gambaran-umum-dan-standar-kompetensi-back-office-operations/feed/ 0